1 SỐ TIPS VIẾT LUẬN ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI, RÕ RÀNG VÀ MẠCH LẠC