Mình đã từng có suy nghĩ lệch lạc và 4 điều thay đổi sau EZ Apply