Đồng Lệ Huyền – 4 chương trình trao đổi tới Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Cambodia