Đặng Thanh Hoa – Kinh nghiệm đỗ chương trình JENESYS