Thạc sỹ Đại học Helsinki, Phần Lan 2021| Fully-funded