[THỔ NHĨ KỲ] HỘI NGHỊ GLOBAL PEACE CHAIN – TÀI TRỢ TOÀN PHẦN 2020