Cậu bé thiên tài nói được 14 ngôn ngữ và hành trình vượt khó