Thủy Tiên – Cô gái nhận 9 thư báo đỗ học bổng Tiến sỹ khi vừa tốt nghiệp đại học