YSEALI Workshop tại Việt Nam: Chương trình Nâng cao kĩ năng lãnh đạo và công dân toàn cầu