Thạc sĩ Lê Đình Hiếu – Forbes 30 Under 30, gia nhập đội ngũ Scholarship EZ