Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2020 đã chính thức mở đơn!