[HCM] Học bổng tham gia trường hè nghiên cứu Research School 2020!