Scholarship EZ 2020: Thông báo về lớp EZ Apply toàn diện và EZ Plus