VI VU KHẮP CHÂU Á ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG – KỲ 1: KHỐI NGÀNH KHOA HỌC KỸ THUẬT