[PARTIALLY FUNDED] Chương trình thực tập mùa hè tại Hàn Quốc (2 tháng)