[PHÁP] HỌC BỔNG CHẤT LƯỢNG CAO TOÀN PHẦN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP- BẬC THẠC SĨ, TIẾN SĨ