Chương trình thực tập tại UCLA, Mỹ mùa hè 2021 [Fully-funded]