HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN TẠI ĐAN MẠCH – ĐẠI HỌC NORTHERN DENMARK