Mai Tấn Thiện – Học viên nhận được 4 tấm bằng sau 3 tuần