Thể hiện bản thân thế nào trong bài luận học bổng sau đại học? 3 ví dụ từ MIT